DRŽAVNA REVIZIJA UTVRDILA

Siromašna podravska općina ima 5 zaposlenih i 27 službenih mobitela

Objavljeno, 03. travnja 2022. Naše priče
# Foto: ŽUPANIJA / Proslava Dana općine - desno je načelnik Siniša Pavlović
AUTOR
Robert Mihaljević

Jedna od najsiromašnijih općina u Podravini dobila je nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju jer financijski izvještaji “ne iskazuju objektivno i istinito podatke o financijskom položaju Općine”.

To je drugi put da podravska općina Kloštar Podravski pada na reviziji. Brojne nepravilnosti ustanovljene su i u revizorskom izvještaju za 2017. godinu, od kojih većina do danas nije ispravljena.

Zapravo je teško nabrojiti sve nepravilnosti koje je ustanovila državna revizija u financijskim izvještajima o poslovanju i proračunu Općine za 2020. godinu. Nalaz revizije lokalnih jedinica objavljen je ovih dana i o njemu će se raspravljati i u Saboru.

Na čelu Kloštra Podravskog koji ima oko 3000 stanovnika već godinama je načelnik Siniša Pavlović, inače član predsjedništva i politički tajnik županijskog HDZ-a. Revizija mu zamjera posvemašnji kaos u općinskim financijama i knjigama gdje se doslovce ne zna “tko pije, a tko plaća”.

Primjerice, rashodi za usluge telefona i interneta ostvareni su u iznosu od 83.854 kune, a rashodi za nabavu mobilnih uređaja kao robni zajam u iznosu od 45.137 kuna.

PUTNI TROŠKOVI

“Prema ispostavljenim mjesečnim računima za uslugu telefona, usluga se obračunava za 27 mobilnih telefona različitih tarifnih opcija. Prema Odluci o uvjetima korištenja mobilnih telefona, koju je donio općinski načelnik u ožujku 2018., odobreno je pravo na korištenje mobilnih telefona općinskom načelniku, pročelniku i ostalim zaposlenicima prema tarifama ili mjesečnoj nadoplati putem bonova (prema potrebi).

Međutim, tarife odnosno limiti do kojih se priznaje pravo korištenja te koje troškove uključuju nisu utvrđeni. Također, popis osoba koje su preuzele službene mobitele nije sastavljen te nije osigurano praćenje potrošnje usluga telefona zbog čega se ne može potvrditi opravdanost nabave i korištenja navedenog broja mobilnih telefona ni troškova usluga telefona”, navode revizori.

Općina ima profesionalnog načelnika i zamjenika te troje zaposlenih u jedinstvenom upravnom odjelu. Ovog časa nije poznato kome su sve općinske vlasti dodijelile ukupno 27 službenih mobitela.

Siniša Pavlović, načelnik općine / Foto: Županija

Rashodi za službena putovanja odnose se na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, za što se isplaćuju dvije kune po kilometru.

“Za 2020. ustrojena je knjiga putnih naloga u kojoj je evidentirano 90 putnih naloga. Rashodi za službena putovanja nisu evidentirani na temelju vjerodostojne dokumentacije koja potpuno i istinito odražava nastale poslovne događaje.

UGOSTITELJSKE USLUGE

Dio putnih naloga ne sadrži podatke o vremenu kretanja na put i povratku s puta te vrijeme trajanja putovanja, a dio putnih naloga ne sadrži izvješće s puta. Neki putni nalozi sadrže općenite podatke o svrsi putovanja (poslovni ili radni sastanak) bez prateće dokumentacije”, ističu revizori.

Rashodi za reprezentaciju pak ostvareni su u iznosu od 47.136 kuna, a odnose se na rashode za ugostiteljske usluge. Rashodi su evidentirani na temelju računa koji ne sadrže podatke o razlozima ugošćivanja i korisnicima usluga.

“Pored navedenih rashoda, u glavnoj knjizi na računu namirnice evidentirani su rashodi u iznosu od 73.288 kuna koji se odnose na kupnju različitih proizvoda (prehrambene namirnice, alkoholna pića, sirevi, mandarine).

Općinske vlasti obećavaju kako će unutarnjim aktima urediti uvjete za korištenje mobilnih uređaja

No, oni su trebali biti evidentirani na računu rashoda za reprezentaciju s obzirom na to da Općina u svom djelokrugu nema djelatnost koja bi zahtijevala i opravdavala nabavu i iskazivanje rashoda za namirnice.

Također, navedeni računi ne sadrže podatke o korisnicima navedenih namirnica i svrsi za koju su nabavljene. S obzirom na to da navedeni rashodi nisu evidentirani na temelju uredne dokumentacije, ne može se potvrditi opravdanost korištenja sredstava reprezentacije”, piše u nalazu Državne revizije.

KAP U MORU

No, to je samo kap u moru nepravilnosti koje su revizori ustanovili češljajući proračun. Prihodi, rashodi, obveze i potraživanja, imovina i zaduženja, isplata dodataka na plaću – na mnoge je proračunske i financijske stavke Revizija uprla prstom navodeći kako ti dokumenti ne prikazuju istinito i stvarno stanje.

Zanimljivo je kako je Općina u cijelosti prihvatila sve točke nalaza revizije. Žale se pritom kako postojeći informatički program nije omogućavao praćenje izvršenja proračuna te poslovnih promjena kako to propisuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te je lani nabavljen novi informatički program kao jedan od osnovnih preduvjeta za uklanjanje nedostataka.

Općinske vlasti obećavaju i kako će unutarnjim aktima urediti uvjete za korištenje mobilnih uređaja, uvjete i način ostvarivanja pojedinih prava iz socijalne skrbi te dopuniti Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka za uspješnost na radu.

Državna revizija nabrojala je i sve primjedbe, preporuke i negativna mišljenja u financijskim izvještajima Općine za 2017. godinu te provjerila što se od toga u međuvremenu popravilo. Od ukupno 30 naloga i preporuka, nije uopće provedeno čak 17, a djelomično je provedeno šest.


Tagovi: KLOšTAR PODRAVSKI PRORAčUN REVIZIJA SINIšA PAVLOVIć

NEDAVNO OBJAVLJENO