DOKUMENT U JAVNOM SAVJETOVANJU

Odluka ovaj mjesec: minimalna cijena odvoza otpada 530 kuna mjesečno

Objavljeno, 07. siječnja 2022. Vijesti
# Foto: KOMUNALAC / ILUSTRACIJA
AUTOR
Redakcijski tekst

Najkasnije do 31. siječnja Gradsko vijeće Koprivnice mora donijeti novu odluku o sakupljanju komunalnog otpada, koja je ovih dana upućena u javno savjetovanje te građani na nju mogu dati svoje primjedbe.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom stupio je na snagu 31. srpnja lani, a predstavnička tijela lokalnih jedinica obvezna su nove odluke o odvozu otpada na svojem području donijeti najkasnije šest mjeseci nakon tog datuma. Dakle, do kraja siječnja ove godine.

Prema prijedlogu odluke o usluzi sakupljanja otpada na području Koprivnice, kriterij za obračun količine otpada je volumen ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i ostalih vrsta otpada na području grada Koprivnice su: 80 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara.  

Dva puta mjesečno

Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada koriste se spremnici – plastične vreće od 120 litara, a za sakupljanje reciklabilnog otpada koriste se i spremnici – plastične vreće od 120 litara i standardni spremnici od 120 litara do 1100 litara.

Najmanja učestalost odvoza za miješani komunalni otpad je dva puta mjesečno, biootpad tri puta mjesečno, plastični ambalažni otpad dva puta mjesečno, otpadni papir i karton jednom mjesečno, a glomazni otpad jednom godišnje kod kućanstava.

Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela “onečišćivač plaća”, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja, navodi se u prijedlogu odluke.

Popust prema kriterijima

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene odluke, i iznosi 531,49 kuna. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo iznosi pak 772,81 kunu.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada. U cijenu, tako, ulazi jedinična cijena za pražnjenje spremnika, broj pražnjenja u mjesec dana i udel korisnika (stambene zgrade, primjerice).

No, minimalna cijena se umanjuje prema kriterijima koji moraju poticati korisnika da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

“Davatelj usluge odobrava umanjenje cijene javne usluge u cilju smanjenja nastajanja miješanog komunalnog otpada te poticanja korisnika na odvojeno sakupljanje(…) Kriterij umanjenja cijene je prema sljedećem načelu: manji volumen posude očekuje veći volumen odvojeno sakupljenog otpada”, piše u odluci koja je na javnom savjetovanju.

Najniža cijena 38,65 kuna

Tako je kućanstvu koje koristi posudu od 80 l. za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjena za 492,84 kn. Dakle, oni plaćaju mjesečni fiksni iznos od 38,65 kuna. Onome koji koristi posudu od 120 l. cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 473,51 kn, pa je fiksni iznos na koncu 57,98 kuna.

Za spremnike veće zapremine popust je manji. Na fiksni iznos, odnosno minimalnu cijenu javne usluge, dodaje se i broj odvoza otpada, odnosno pražnjena spremnika mjesečno. Umanjenje fiksne cijene postiže se i kod korisnika koji aktivno kompostira biootpad.

“U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati sve ostale vrste otpada uključujući, ali ne isključivo reciklabilni komunalni otpad, biootpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, problematični otpad(…)

“U spremnike za biootpad zabranjeno je odlagati sve ostale vrste otpada koji nije biootpad, a smije se kao biootpad odložiti, primjerice, ali ne isključivo ostaci iz kućanstva (ostaci voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostaci iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje)”, navodi se u prijedlogu odluke.

KRITERIJI UMANJENJA FIKSNE CIJENE

Kriterij umanjenja cijene minimalne javne usluge je prema sljedećem načelu: manji volumen posude za miješani komunalni otpad očekuje veći volumen odvojeno sakupljenog biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada, te se odobrava u sljedećim iznosima:

  • Korisniku kategorije kućanstvo koji koristi posudu od 80 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 492,84 kn.
  • Korisniku kategorije kućanstvo koji koristi posudu od 120 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 473,51 kn.
  • Korisniku kategorije kućanstvo koji koristi posudu od 240 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 415,53 kn.
  • Korisniku kategorije kućanstvo koji koristi posudu od 360 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 357,55 kn.
  • Korisniku kategorije koji nije kućanstvo koji koristi posudu od 80 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 700,58 kn.
  • Korisniku kategorije koji nije kućanstvo koji koristi posudu od 120 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 664,47 kn.
  • Korisniku kategorije koji nije kućanstvo koji koristi posudu od 240 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 579,85 kn.
  • Korisniku kategorije koji nije kućanstvo koji koristi posudu od 360 l za miješani komunalni otpad cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se za 498,63 kn.


Tagovi: CIJENA GRADSKO VIJEćE JAVNO SAVJETOVANJE KOMUNALAC ODLUKA ODVOZ SMEćA

NEDAVNO OBJAVLJENO