Grad uvodi kazne: za smrad smeća 100 kn, za papir i plastiku u otpadu 250 kn

Objavljeno, 18. svibnja 2022. Vijesti
# Foto: DANICA.HR / Spremište za otpad u stambenoj zgradi na Trgu kralja Tomislava broj 5 u Koprivnici
AUTOR
Robert Mihaljević

Grad i Komunalac pripremaju novčane kazne za pojedince i kućanstva koji se ne pridržavaju odluka o prikupljanju komunalnog otpada.

U prijedlogu nove odluke točno je precizirano što će se sve kažnjavati. Izmjene s ugovornim kaznama mora još potvrditi Gradsko vijeće Koprivnice, a na snagu bi trebale stupiti 1. kolovoza. Dakle, za oko dva i pol mjeseca.

Evo što će se sve kažnjavati:

1. ako korisnik komunalni otpad ne predaje putem zaduženog spremnika najmanje jednom u dva mjeseca, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 0,10 kuna po litri ugovorenog spremnika

2. ako ne omogući Komunalcu pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 100 kuna po svakom nerealiziranom odvozu

3. ako postupanjem s otpadom dovodi u opasnost ljudsko zdravlje ili dovodi do rasipanja otpada oko spremnika ili uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 100 kuna za svako takvo postupanje s otpadom na obračunskom mjestu

4. ako neodgovorno postupa sa spremnikom (oštećenje ili uništenje spremnika), ugovorna kazna naplaćuje se ovisno o volumenu: za spremnik od 80 l i 120 l kazna je 350 kuna; spremnik od 240 l je 400 kuna; spremnik od 360 l je 750 kuna; za spremnik od 1100 l kazna je 2100 kuna

Kompostiranje biootpada

5. ako ne predaje odvojeno opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište, odnosno ne postupa s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 500 kuna po svakom takvom slučaju

Odvoz otpada, Komunalac Koprivnica, kamion za odvoz smeća

6. ako ne predaje na mjestu nastanka odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad ili biootpad, odnosno ne razvrstava predmetni otpad u spremnike sukladno njihovoj namjeni, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 250 kuna za svaki slučaj nepravilnog razvrstavanja

7. ako ne kompostira biootpad na mjestu nastanka, a izjavio je da kompostira, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 250 kuna;

8. ako ne dostavi davatelju usluge ispunjenu izjavu o načinu korištenja javne usluge, a nije preuzeo zaduženi spremnik od davatelja javne usluge, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 450 kuna jednokratno po slučaju.       

Pisano upozorenje

Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na računu za javnu uslugu. Kad više korisnika koristi zajednički spremnik (stambene zgrade), plaćanje kazne, u slučaju da se ne utvrdi odgovornost pojedinca, snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, Komunalac će mu za svaku od tih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

Komunalac, također, može umjesto kazne korisniku izdati pisano upozorenje, ali samo za slučaj prvog neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja obveze za koju je zapriječena ugovorna kazna ili u slučaju da postoje okolnosti koje ispričavaju takav propust, a koje okolnosti korisnik mora dokazati.

Gradsko vijeće na prvoj idućoj sjednici, dakle, trebalo bi donijeti odluku o izmjeni i dopuni sadašnje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice.


Tagovi: KAZNE KOMUNALAC OTPAD SMEćE

NEDAVNO OBJAVLJENO